צור קשר טיפים משולחן המערכת שאלות ותשובות לקוחות מוצרים ושרותים אודות
דף הבית
 
 
הסכם עבודה אישי - דוגמה
 

 חזרה >>

שנערך ונחתם ב__________ביום__________לחודש_________בשנת__________.

 

בין

 ________________,ת.ז/ח.פ. ________________

  מרח' ___________________________________

  (להלן : "המעסיק")            מצד אחד


לבין

  ________________, ת.ז ___________________

  מרח' ___________________________________

  (להלן : "העובד")            מצד שני
 

הואיל והמעסיק מעוניין להעסיק את העובד בתפקיד איש שיווק ומכירות באנרים (להלן:"התפקיד")והעובד מעונין לעבוד אצל המעסיק בתפקיד האמור;

והואיל  והעובד מצהיר כי יש לו את הידע, היכולת והניסיון הדרושים בכדי לעבוד בתפקיד אצל המעסיק;

והואיל וברצון שני הצדדים  להתקשר  ביחסי  עובד  מעביד וכן  לקבוע  בהסכם  זה את תנאי העסקתו של העובד אצל המעסיק;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.
כותרות  הסעיפים  באות לצורך הנוחיות בלבד  ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם  זה לפיהן.

2. תקופת ההסכם

המעסיק  מתחייב  להעסיק  את   העובד  החל  מיום ________ ועד  ליום_________. (להלן: "תקופת ההסכם")

בתום תקופת ההסכם  תתחדש תקופת  ההסכם לתקופה  נוספת של 12 חודשים, אלא אם כן יודיע צד למשנהו בכתב, לפחות 30 יום לפני תום תקופת ההסכם, על רצונו לסיימה. מובהר בזאת כי הוראות ההסכם זה יחולו בשינויים המחויבים גם בתקופות הנוספות, ככל שיהיו כאלה.

הצדדים  מסכימים כי  במידה וירצה אחד הצדדים להביא לסיומה של יחסי העבודה על פי הסכם זה, עליו  לעשות זאת  בהודעה מוקדמת  בכתב שתימסר לצד השני 30 יום מראש (להלן: "תקופת ההודעה המוקדמת"). בתקופת  ההודעה המוקדמת  ישררו בין הצדדים יחסי עובד מעביד, אלא אם הסכימו הצדדים בכתב לוותר על תנאי זה.

מבלי  לגרוע מכלליות  האמור,מוסכם על הצדדים כי המעסיק יהיה זכאי להביא הסכם זה לידי סיום מיידי בהודעה  מוקדמת של 30 יום מראש  ובכתב ללא תשלום פיצויים כלשהם לעובד במקרים הבאים:

• אם  העובד יפר הסכם  זה ולא  יתקן  את  ההפרה  בתוך 15 יום  מיום שקיבל התראה בכתב מהמעסיק כי עליו לעשות כן.
• אם העובד הורשע בפסק דין סופי בגין עבירה שיש עמה קלון.
• אם הוכרז העובד פושט רגל או פסול דין.
• על אף  האמור לעיל, יהיה  המעסיק רשאי להביא  הסכם זה לידי  סיום מיידי ללא הודעה מוקדמת  באם למעסיק  ישנו  חשד  מבוסס  כי  העובד  ביצע עבירה  על  החוק הקשורה בעבודתו.


3. הגדרת תפקיד – תפקידים וסמכויות

תפקיד העובד אצל המעסיק יהא  ___________.

הממונה הישיר של העובד יהיה אך ורק _________.

העובד מתחייב לבצע כל משימה שתימסר לביצועו על ידי המעסיק ו/או מי מטעמו
והקשורה לענייני המעסיק או מטרותיו, ובלבד שיהיו בתחום תפקידו.

העובד מתחייב לבצע את עבודתו  במסירות ובנאמנות כנדרש  מהתפקיד, בכל מקום,
בישראל ובחו"ל, ולשם כך להקדיש את מירב זמנו,מרצו,כישוריו וניסיונו ככל שמתחייב
ונדרש.

4. תחילת עבודה

העובד מסכים כי לצורך הטבות סוציאליות ו/או זכויות לפי הסכם זה ו/או כל דין יראו את תאריך תחילת עבודתו של העובד כיום תחילת עבודתו בפועל אצל המעסיק.

5. שעות עבודה

המסגרת הפורמלית של העבודה הינה בין השעות _____ ל- _______ מדי יום, מיום ____ ועד ליום ______.

ערבי חג יחושבו כשעות רגילות. העובד יחוייב למלא דוח שעות שעבד ופרוט הפעולות שביצע באותם שעות.
במידה ולא יגיע העובד בשעות שנקבעו, ינוכה הסכום משכרו או מימי החופשה במגיעים לו לפי סעיף 7.

6. משכורת

תמורת עבודתו ישלם המעסיק לעובד שכר ברוטו של ________ ₪ לכל חודש (להלן :
"המשכורת").

המשכורת תשולם לעובד אחת לחודש, לא יאוחר מן היום ה-10 בכל חודש גרגוריאני, עבור החודש הקודם.למשכורת יתווספו תוספת יוקר ותוספת עדכוני שכר לפי המקובל במשק.

מובהר בזאת כי המשכורת כוללת את כל תוספות היוקר שהן בתוקף עד ליום תחילת העבודה על פי הסכם זה וכוללת נסיעות למקום העבודה ובחזרה.

מוצהר ומוסכם בזה, כי המשכורת החודשית כהגדרתה בהסכם זה, מהווה את התמורה היחידה והבלעדית לה זכאי העובד מאת המעסיק תמורת עבודתו אצלו, למעט הטבות ותשלומים אחרים המפורטים בהסכם זה.

מתוך המשכורת ינכה המעסיק תשלומי מיסים ו/או תשלומי חובה אחרים לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי,ביטוח בריאות ו/או כל מס ו/או אגרה החלים ו/או שיחולו על העובד מכוח הוראות הסכם זה ו/או מכוח הוראות כל דין.

פיצויי פיטורין ישולמו לעובד במידה ויפוטר מתפקידו כקבוע בחוק.

7. חופשה שנתית

העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית בשכר בת _____ ימים.
יציאת העובד לחופשה תעשה בתיאום עם המעסיק ובאישורו לפחות 21 יום מראש.
העובד זכאי לצבור עד _____ ימי חופשה בכל שנה.


8. חופשות מחלה

העובד זכאי לימי מחלה בתשלום כחוק, לפי המשכורת כנגד הצגת אישורים רפואיים.העובד רשאי לצבור ימי מחלה, אך לא לפדותם.

9. דמי הבראה

העובד זכאי לדמי הבראה וזאת לאחר שעבד שנה ויקבל אותם במשכורת ע"פ החוק.

10. העברת תפקיד

הופסקה או  תמה עבודת  העובד אצל המעסיק, מתחייב העובד  להעביר את תפקידו  בצורה מסודרת למחליפו, וכן למסור למעביד לאלתר את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהיגיע אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו עד להפסקת העבודה אצל המעסיק.

11. אמון אישי

העובד מתחייב למלא את תקפידו במסירות ובנאמנות, ולהשתמש בכל כישוריו,ידיעותיו וניסיונו  לתועלת המעסיק  ולקידום  מטרותיו, ברמה  גבוהה ויעילה כפי  שיקבע  על ידי המעסיק מעת לעת.

העובד מתחייב למלא אחר כל המשימות המוטלות עליו במסגרת תפקידו על פי הוראות המעסיק ו/או הממונים עליו .

בתקופת ההסכם יקדיש העובד את כל זמנו,מרצו וכושרו לביצוע תפקידו עבור המעסיק, כפי שיקבע על ידו, והעובד לא יעסוק, במישרין או בעקיפין, בכל עבודה או עיסוק נוספים אשר יש בהם משום ניגוד אינטרסים עם תפקידו אצל המעסיק. למעסיק שיקול דעת בלעדי להכריע האם יש בעיסוקים הנוספים ניגוד אינטרסים עם תפקידו של העובד אצל המעביד.

העובד מצהיר  כי ידוע לו שעליו  להודיע למעסיק מראש ובכתב על כל עיסוק אחר אותו הוא מבצע ו/או יבצע בעתיד בין בשכר ובין שלא בשכר.

העובד מתחייב להודיע למעסיק, מיד וללא דיחוי,על כל עניין  או נושא  אשר לגביהם יש לו עניין אישי העלול ליצור ניגוד אינטרסים עם תפקידו אצל המעסיק.

12. סודיות

במשך  תקופת  העסקתו  ובמשך ____ (_____) שנים  לאחריה,מתחייב  העובד לשמור  בסודיות,לא לגלות,לא  להעביר,לא לעשות שימוש כלשהו,ללא הסכמה בכתב של המעסיק,ולא למסור בדרך כלשהי מידע,ידיעה,מסמך ו/או כל  חומר שהוא,לרבות  רעיונות ומידע  לא כתוב על  הנעשה אצל המעסיק ו/או הקשור במעסיק ו/או תוכניותיו ו/או פעולותיו ו/או דרכי הייצור ו/או מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין מקצועי אחר שיגיעו לידיעת העובד אגב מילוי תפקידו אצל המעסיק עצמו ו/או גופים הקשורים אליו ו/או גופים  המסונפים אליו  ועל כל  אדם,גוף  או ישות הקשורים  במעסיק,לרבות  ספקים ולקוחותיו. כמו כן מתחייב  העובד  שלא  לפגוע  בדרך כלשהי  במוניטין  המעסיק  ובשמו הטוב  שלו ושל  חבריו, מנהליו ומטרותיו.

13. סמכות שיפוט

הצדדים מסכימים כי בכל סיכסוך הנוגע ליחסי עובד מעביד בין העובד לבין המעסיק תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית הדין האזורי לעבודה ב____________.

14. תוקף הסכמים קודמים

הסכם זה יבוא במקום כל ההסכמים הקודמים בכתב או בעל פה בין המעסיק לבין העובד.

15. שינוי,ביטול

כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה,יעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על
ידי שני הצדדים.

16. הודעות

כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד – בעת מסירתה.

ולראיה על האמור לעיל באו הצדדים על החתום

  
   _________                                               _______
    ה מ ע ס י ק                                                 ה ע ו ב ד            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
 
עדויות נוספות
 
@ צור קשר
לקבלת ייעוץ עיסקי לחץ כאן
© 2016 כל הזכויות שמורות לחברת ואלור יישומים ניהוליים